Klachtenregeling

Als GGZ Agoog stel ik hoge eisen aan kwaliteit en zal ik alles in het werk stellen u goed te begeleiden. Desondanks kan het voorkomen dat u een klacht heeft. U kunt dit met mij communiceren om samen met u te kijken naar een goede oplossing. Mochten wij er samen niet uitkomen, kunt u gebruik maken van de onderstaande klachtenprocedure.

Algemeen

Algemeen

1. Wanneer u rechtstreeks in uw belang bent getroffen door een handeling van mij als GGZ Agoog en wij komen er samen niet uit, kan over die handeling een klacht worden ingediend door u.

2. De klacht dient zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 6 weken nadat de betreffende handeling is verricht of het besluit is genomen, schriftelijk te worden ingediend bij mij.

3. Bij overschrijding van de in lid 1.2 genoemde termijn kan tot niet-ontvankelijk verklaring van de klacht worden overgegaan, tenzij de overschrijding niet aan u is te wijten, dan wel niet voor uw risico behoort te komen.

 

4. Klachten worden zeer serieus genomen en vertrouwelijk behandeld. De klacht en de afhandeling worden schriftelijk bewaard voor een termijn van zeven jaar.


Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon

1. U kunt indien gewenst een beroep doen op de vertrouwenspersoon. Dit kan indien gewenst anoniem.

 

2. Op grond van de klacht zal ik de passende maatregelen nemen en de wijze van afhandelen met de vertrouwenspersoon doornemen en indien gewenst ook met u als indiener van de klacht. Een klacht zal altijd zorgvuldig onderzocht worden.


klachtencomissie

Klachtencommissie

1. Omdat ik ben aangesloten bij Klachtenportaal Zorg kunnen wij samen een beroep doen op de klachtencommissie van deze organisatie. Uw brief zal dan ook door worden gestuurd naar deze commissie.

2. Van de beslissing op de klacht worden wij, u en de GGZ Agoog, binnen zes weken schriftelijk, met redenen omkleed, op de hoogte gebracht. Dit termijn kan door de commissie, als daar aanleiding toe bestaat, met twee weken worden verlengd. Hiervan worden wij, u en de GGZ Agoog, schriftelijk op de hoogte gesteld.