Algemene voorwaarden

1. Algemeen

 

Praktijk Ewout de Graaf is opgericht door Ewout de Graaf (hierna te noemen agoog) gevestigd te Hoogeveen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 68204493

Prakrijk Ewout de Graaf richt zich op het psychosociaal welzijn kinderen, ouders, (samengestelde) gezinnen en volwassenen (hierna te noemen: de cliënt).

 

2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van of met ‘Praktijk Ewout de Graaf’ en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.

Tijdens het intakegesprek wordt naar deze algemene voorwaarden verwezen.

 

3. Observatie en verslag

Op verzoek van de cliënt raadpleegt Praktijk Ewout de Graaf school of andere belanghebbenden voor observatie en/of verslaglegging. De besteedde tijd wordt geregistreerd. Op verzoek van de cliënt kan een schriftelijk verslag naar derden (bijvoorbeeld school) worden gestuurd. Dit verslag wordt door ‘Praktijk Ewout de Graaf’ opgemaakt. De besteedde tijd wordt geregistreerd.

 

4. Begeleiding Kinderen tot en met 18 jaar

Voor kinderen onder de 18 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding. De ondertekenende of opdracht gevende gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de andere gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat akkoord dat, indien de andere ouder op enige wijze bezwaren maakt tegen de begeleiding of anderszins, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. ‘Praktijk Ewout de Graaf’ kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

 

5. Vertrouwelijkheid

De agoog is verplicht tot geheimhouding van alles wat er is besproken tijdens of in het kader van de consulten. Voor overleg met derden in het belang van de cliënt, wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan de cliënt.

 

6. Verhindering

Indien bij verhindering tenminste 24 uur van tevoren wordt afgezegd hoeft de voor u gereserveerde tijd niet in rekening te worden gebracht. Bij afzeggen binnen 24 uur bedragen de kosten 1 consult.

Tijdig verzetten van de afspraak is natuurlijk mogelijk, per e-mail of telefoon. U kunt ook de voicemail in spreken. Bij ziekte of onvoorziene omstandigheden is overleg mogelijk.

 

7. Tarieven

Het is aan te bevelen dat u op de hoogte bent van de kosten, na te lezen onder de link ‘tarieven’ op de website, of zijn op te vragen bij ‘Praktijk Ewout de Graaf’.

Tariefswijzigingen worden minimaal 1 maand vooraf aangekondigd. Kort overleg, telefonisch of per mail, is bij de begeleiding van de cliënt inbegrepen. Tijdsbesteding vanaf 15 minuten wordt geregistreerd en in rekening gebracht. Indien nodig wordt een afspraak ingepland. Praktijk Ewout de Graaf houdt een urenregistratie bij waarin alle werkzaamheden worden gespecificeerd. Deze registratie wordt desgewenst bij de factuur overlegd.

 

De consulten duren 60 minuten en kunnen maximaal 120 minuten duren.

 

8. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

a) De agoog is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de cliënt de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt

b) Voorts is de agoog bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is, of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van de agoog kan worden gevergd.

c) Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van de agoog op de cliënt onmiddellijk opeisbaar.

 

9. Betalingsvoorwaarden

Voor de betaling ontvangt u een factuur. De cliënt verplicht zich om binnen 14 dagen na de factuurdatum het bedrag over te maken naar de rekening van Ewout de Graaf. Onder vermelding van factuurnummer.

E. M. de Graaf

Battyán utca 51

8710 Balatonszentgyörgy

Hongarije

Rekeningnummer NL86 RABO 0365 8901 70

 

Als er niet binnen de afgesproken termijn wordt betaald, sturen wij een betalingsherinnering. Indien de cliënt niet binnen 14 dagen na datum van betalingsherinnering aan hun verplichtingen voldoen, dan zal ‘Praktijk Ewout de Graaf’ een tweede herinnering sturen. Indien na de tweede betalingsherinnering het verschuldigde bedrag nog niet is bijgeschreven op de rekening volgens de aangegeven datum, dan is ‘Praktijk Ewout de Graaf’ genoodzaakt administratiekosten, namelijk €5,00 euro per nota, in rekening te brengen. Wanneer de betaling dan nog niet wordt voldaan zullen de vorderingen die wij op u hebben uit handen geven aan een incassobureau. De kosten die hieraan verbonden zijn komen dan volledig voor uw rekening.

Bij betalingsachterstand is ‘Praktijk Ewout de Graaf’ gerechtigd verdere behandeling op te schorten, totdat de cliënt aan de betalingsverplichtingen heeft voldaan.

 

10. Aansprakelijkheid

Het advies, handvatten en tools van ‘Praktijk Ewout de Graaf’ zijn oplossings- en resultaatgericht, zonder de oplossing en het resultaat te garanderen.

‘Praktijk Ewout de Graaf’ is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de geboden diensten door ‘Praktijk Ewout de Graaf’, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van ‘Praktijk Ewout de Graaf’. Vergoeding aan de cliënt kan nooit meer bedragen dan de dekkende vergoeding volgens de aansprakelijkheidsverzekering van ‘Praktijk Ewout de Graaf. Voor lichamelijke- en psychische klachten van de cliënt, raadt ‘Praktijk Ewout de Graaf’ aan altijd contact op te nemen met uw huisarts.

 

11. Toepasselijk recht en geschillen

a) Op alle rechtsbetrekkingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

b) Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg en met Mediation, conform het NMI Reglement, te beslechten.

 

12. Vindplaats en wijzigingen voorwaarden

a) Deze voorwaarden zijn geplaatst op www.praktijkewoutdegraaf.nl

b) Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met de agoog